may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 7, 23/9/2017 - 16:12

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Tổng số: 13)

STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực Số lần xem
1 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Liên Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông Văn bản còn hiệu lực 1637
2 Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 993/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 2080
3 Đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 376/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 2429
4 Thông tư Quy định về Lập và Quản lý chi phí đầu tư Ứng dụng công nghệ thông tin 06/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản còn hiệu lực 2354
5 Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 02/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản còn hiệu lực 2094
6 Thông tư quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 28/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 3437
7 Thông tư quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 23/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 2479
8 Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án 21/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 6201
9 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 1605/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực 3594
10 Thông tư quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin 12/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 2435
11 Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 102/2009/NÐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 4616
12 Nghị định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 64/2007/NÐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 5553
13 Luật Công nghệ thông tin 67/2006/QH11 Quốc hội Còn hiệu lực 4497