may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 5, 23/11/2017 - 21:59

Tin tức - Sự kiện - Tin t?c chi ti?t

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ƯDCNTT

22/03/2012

Ngày 15/02/2012, Liên Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012 và thay thế Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT có những điểm thay đổi chính so với Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT như sau:

I. Về phạm vi áp dụng

 Phạm vi áp dụng của Thông tư được cụ thể hóa hơn, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng CNTT thực hiện các Chương trình quốc gia thực hiện các nhiệm vụ:

“1. Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, bao gồm:

 a) Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1605/QĐ-TTg).

b) Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc những giai đoạn tiếp theo.

2. Các hoạt động chi ứng dụng công nghệ thông tin khác trong cơ quan nhà nước thuộc kế hoạch, dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị.”

 II. Về phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách

Bổ sung quy định về “Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách thực hiện Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước” và “Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cụ thể thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg” (Điều 5, Điều 6 Thông tư). Tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT chưa có quy định này.

Trong quá trình lập kế hoạch, dự toán chi ngân sách hàng năm, các bộ, ngành, địa phương căn cứ theo quy định tại hai điều này để xác định kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi ứng dụng công nghệ thông tin của bộ, ngành, địa phương mình sẽ được bố trí từ nguồn chi của ngân sách Trung ương hay ngân sách địa phương cho phù hợp.

III. Về nội dung chi ứng dụng công nghệ thông tin

Tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT, quy định về nội dung chi khá ngắn gọn và khái quát. Tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT mới này, nội dung chi ứng dụng công nghệ thông tin được cơ cấu lại cho phù hợp hơn và chia rõ thành hai nhóm:

1. Những nội dung chi được bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định về quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và phải lập dự án theo quy định). Bao gồm 02 nội dung lớn:

a) Chi xây dựng mới, mua sắm, sửa chữa lớn cơ sở hạ tầng thông tin, gồm: phần mạng (router, switch, hub, access point, firewall, cáp truyền dẫn, vật liệu kết nối,…); phần cứng (máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị lưu trữ, thiết bị in ấn, thiết bị lưu điện, chống sét, hệ thống làm mát cho hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị ngoại vi khác); cơ sở dữ liệu.

b) Chi xây dựng mới, mua sắm, nâng cấp phần mềm, gồm: phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, cổng /trang thông tin điện tử, phần mềm công cụ, phần mềm nền/lõi và phần mềm khác, bao gồm cả việc mua các bản quyền phần mềm.

Các nội dung chi nêu trên khi được lập dự án đầu tư để triển khai bao gồm 06 chi phí thành phần như theo quy định về tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí khác, chi phí dự phòng.

2. Những nội dung chi được bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên hành chính sự nghiệp hàng năm (không phải lập dự án), bao gồm 13 nội dung lớn:

a) Chi mua sắm, nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin và phần mềm:
b) Chi bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa:
c) Duy trì các dịch vụ mạng:
d) Chi dịch vụ khác:
đ) Chi quản lý, vận hành hệ thống thông tin, gồm:

e) Chi tạo lập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin, gồm: chuẩn hóa dữ liệu; tạo lập dữ liệu ban đầu; cập nhật dữ liệu, thông tin mới (mua nội dung thông tin, tạo lập và chuyển đổi thông tin, số hoá thông tin).

g) Chi bảo đảm hoạt động cho cổng/trang thông tin điện tử theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ về quy định về việc cung cấp thông tin và dich vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, gồm:

h) Chi quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin:

i) Chi thuê tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, gồm: tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn mua sắm và tư vấn khác.

j) Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

k) Chi phụ cấp ưu đãi, phụ cấp độc hại cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

l) Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá phục vụ mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

m) Chi tổ chức các hội thi về công nghệ thông tin.

Mỗi nội dung chi lớn nêu trên lại được chia thành nhiều nội dung nhỏ cụ thể, trong đó bổ sung nhiều nội dung chi mới chưa có trong Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT.

IV. Về chế độ, định mức chi

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT có những điểm mới về chế độ, định mức chi so với Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT như sau:

1. Xây dựng 02 điều riêng biệt quy định “Chế độ, định mức chi đối với nội dung chi thuộc nguồn vốn chi đầu tư phát triển hoặc vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư” (Điều 8) và “Chế độ, định mức chi đối với nội dung chi thuộc nguồn kinh phí chi thường xuyên hành chính sự nghiệp” (Điều 8). Việc này sẽ tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình xây dựng dự toán chi cho các nhiệm vụ chi thuộc từng nguồn vốn.

2. Tương tự Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT, quy định chế độ, định mức chi tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT chủ yếu được tham chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên ngành về chế độ, định mức chi hiện hành. Tại Thông tư liên tịch mới này đã cập nhật thêm nhiều chế độ, định mức chi đã được ban hành, sửa đổi, thay thế trong thời gian từ tháng 5/2008 đến tháng 2/2012.

3. Bổ sung thêm một số chế độ, định mức chi mới chưa có tại các văn bản tham chiếu:

- Chế độ nhuận bút chi trả cho tin, bài dưới dạng văn bản, ảnh số, âm thanh số, phim số được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (không phải là báo điện tử).

- Chi bồi dưỡng Ban biên tập cổng/trang thông tin điện tử thực hiện việc sưu tầm, cung cấp, biên tập tin, bài trên cổng/trang thông tin điện tử

- Chi thù lao trợ giảng, cán bộ kỹ thuật trong nước

V. Về lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước:

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT quy định chi tiết, cụ thể hơn so với Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT, hướng dẫn riêng cho cơ quan Trung ương và địa phương.

Lê Thu Hiền, Cục Ứng dụng CNTT

T�i li?u k�m theo Download

VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Hỗ trợ